Grade 10 - Araling Panlipunan

Naipamamalas  ang  malalim  na  pag-unawa  at  pagpapahalaga sa kamalayan  sa  heograpiya ,  kasaysayan,  kultura,  lipunan, pamahalaan at ekonomiya  ng mga bansa sa rehiyon   tungo sa pagbubuo  ng pagkakakilanlang  Asyano at  magkakatuwang na pag-unlad at pagharap sa mga hamon ng Asya.