AP.pngAP.png

Grade 9 - Araling Panlipunan

Naipapamalas ang pang-unawa at pagpapahalaga sa mga pangunahing kaiisipan at napapanahong isyu sa ekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagnilay, makakalikasan, produktibo, makatarungan at makataong mamamayan ng bansa at daigdig.  

Mathematics 9

The learner demonstrates understanding of key concepts and principles of patterns and algebra (quadratic equations and inequalities, quadratic functions, rational algebraic equations, variations, and radicals) and geometry (parallelograms and triangle similarities and basic concepts of trigonometry) as applied - using appropriate technology - in critical thinking, problem solving, reasoning, communicating, making connections, representations, and decisions in real life.